Frederiksberg-ritualet

Se indslag fra Frederiksberg LokalTV, hvor provst Kirsten Jørgensen fortæller om Frederiksberg-ritualet

 

Frederiksberg-ritualet

Mødet mellem Gud og mennesker – gennem ord og handlinger – er kernen i gudstjenesten. Det er gudstjenestens hvorfor, og det er givet på forhånd. Gudstjenestens hvordan er derimod altid til debat og forhandling, altid i bevægelse. Vi fejrer ikke gudstjeneste på samme måde, som de gjorde for tusind år siden, eller som de gjorde for bare 30 år siden. Vores dåbsritual er både gammelt og samtidigt altid i forandring. Det indeholder ord og traditioner fra mange århundreder. Dem tager vi med os i vores kirke, men vi skal også undertiden standse op og overveje: Hvordan fører vi traditionen videre og fornyr den, så den svarer på nutidens spørgsmål og forbliver en levende del af samfund og kultur. På Frederiksberg har vi udarbejdet et nyt dåbsritual, i respekt for traditionen og med blik for nutiden. Vi kalder det Frederiksberg-ritualet. Ritualet indeholder flere valgmuligheder mht bønner og læsninger. Ritualet har biskop Peter Skov-Jakobsens godkendelse og kan tages i brug i kirkerne på Frederiksberg, hvis sognets menighedsråd ønsker det; denne tilladelse skal gives hver gang et nyt råd er valgt.

Provst Kirsten Jørgensen.

Printvinlig version.

 

DÅBSLITURGI, FREDERIKSBERG PROVSTI

For hele menigheden
 

LOVPRISNING

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader,
som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

Dåbstaler

Børn

1.
Vi døber vores børn i Faderens navn,
i taknemmelighed over livets gave.
Vi døber vores børn i Jesu navn,
fordi nåden og tilgivelsen gælder dem.
Vi døber vores børn i Helligåndens navn,
for at de skal få kræfter til at leve
og vide at de aldrig bliver forladt.
I dag døber vi N.N.

2.
Kære dåbsfamilie.
I dag bliver jeres barn døbt, og det fortælles ham/hende, og det fortælles jer, at han/hun er del af et fællesskab, han/hun ikke kan falde ud af. Fællesskabet med Gud. Gud der velsigner, Gud der lover at favne og bære sammen med jer forældre. Du er mit barn, NN, siger Gud, jeg vil aldrig slippe dig, jeg er med dig alle dage indtil verdens ende. Jeg er jorden under dine fødder, jeg er lyset i mørket, jeg er i dine medmenneskers åbne ansigter og i deres venlige hænder. Hvor du end vender dig, er jeg.

Voksen

Kære NN
Dåben er en hellig handling.
Den kan ikke gøres om, den kan ikke gentages, den kan ikke mistes.
I dåben taler Gud: Jeg er med dig alle dage indtil verdens ende.

Du får tegnet opstandelseskorset på dit hjerte,
din mund og din hånd/ for dit ansigt og bryst
Korsets tegn er Guds tegn,
som viser, at du er barn af et fællesskab,
der forener mennesker med Gud og mennesker med
hinanden.


BØN

Ved barnedåb

1.
Gud, vores far,
tak for kærlighedens kilde.
Lad det lille barn, vi nu døber,
bade i dén kilde,
så det bliver velsignet
og får kræfter til at vokse.
Tegn korset på hende/ham,
så det står præget i hans/hendes ånd og krop,
at han/hun hører sammen med livets Herre og dødens overmand.
Lad ham/hende vokse i troen på,
at han/hun ikke kan falde så dybt,
at du ikke griber ham/hende igen.
Ræk ham/hende hver morgen en dag,
hvor han/hun kan give den kærlighed videre,
han/hun selv bliver båret af.

2.
Kære Gud Fader,
vi takker dig, fordi du tager imod os i kirken.
Vi kommer med vores børn
og overgiver dem i dine hænder.
Tak fordi du velsigner dem
i dag og alle dage.
Vi magter ikke livet selv,
men når du er med os,
står livets dør åben.
 

Ved konfirmanddåb

Kære Gud, vores Far.
Her kommer NN, der står på tærsklen mellem barn og voksen.
Vi beder dig om at holde NN’s sind åbent
så han/hun aldrig er i tvivl om,
at han/hun hører til hos dig.
Løft hans/hendes blik mod din himmel,
både når han/hun går tungt,
og når han/hun danser.
Giv ham/hende fantasi og mod
til at være menneske blandt mennesker.
Gud, lad ham/hende skinne som dit lys i verden.

Ved voksendåb

1.
Gud, du som holder verden i din favn,
lad NN mærke at han/hun er tæt på dit hjerte.
Lad os forstå, at vi kan leve i din godhed,
og at alt det splittede kan samles hos dig.
Hjælp os til at huske, at nåden er ny hver morgen,
og at vi er sammen om at være dine børn.
Giv os håb og kræfter til at elske.
Lad NN mærke, at du følger ham/hende
hver dag, nu og i al evighed.

2.
Kære Gud, Himmelske Far
Lad NN mærke dit nærvær.
Lad korsets tegn præge
og dåbens vand nære krop og sind.
Giv ham/hende tro på,
at dit løfte står ved magt,
at du er med ham/hende,
indtil verdens ende.


SKRIFTLÆSNING

Dåb af børn og voksne:

Matthæus 28.18-20.

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud og vejled alle folkeslagene og lad dem blive døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har overgivet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Derudover en eller flere af følgende læsninger:

Markus 1. 9-11

I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazaret i Galilæa og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges og Ånden dale ned over sig som en due; og der lød en røst fra himlene: ”Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag”.

Markus 10.13-16.

Og de bare nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

Rom 6. 4-5

Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans.

2. kor. 5.17

Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

Gal 3, 26-29

For I er alle børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.

Efeserbrevet 4,1-6

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.

Titus 3.4-5

Men da Guds, vor frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig; det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden

Johannes Åbenbaringen 21,6

Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet.:


TROSBEKENDELSE (fælles: kan fremsiges eller synges efter stedets skik)

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved
Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og
begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til
himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han
skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Ved døbefonten

KORSTEGNELSE

Modtag det hellige korses tegn for dit hjerte, mund og hånd som tegn på, at du tilhører Kristus

Eller

Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du tilhører den korsfæstede Herre Jesus Kristus.
 

HVAD ER BARNETS NAVN? – NN (undlades ved voksendåb)
 

TILSPØRGSEL I KORT FORM

NN: Tror du, sådan som vi sammen har bekendt, på Gud Fader? - Ja

Tror du på Jesus Kristus? – Ja

Tror du på Helligånden? – Ja

Vil du døbes på denne tro? – Ja
 

DÅBSHANDLING

NN. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
 

FORBØN MED HÅNDSPÅLÆGGELSE

Du er nu døbt med ånd og vand,
og Gud har fornyet dit liv.
I sin søn Jesu Kristi navn har Gud givet dig forladelse for al synd.
Må han styrke dig i dit liv som døbt.

Gud velsigne din udgang og indgang
nu og i al evighed.

ELLER

Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv!
Han bevare din udgang og indgang fra nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR

Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
Giv os i dag det daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.

Eller

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed! Amen.
 

FADDERTILTALE

1.
Dette er NN, Guds barn, som nu er døbt ind i vores menighed og i Guds verdensvide kirke. Jesus sagde, at den, der tager imod sådan et barn, tager også imod mig. Nu byder vi NN velkommen i Guds familie, og vi tager imod ham/hende med kærlighed og forventning.

I, der er N.N.’s mor og far skal lære ham/hende, hvad det betyder at være døbt. Fortæl ham/hende historierne om Jesus, så han/hun kan høre om, hvem Gud er. Fortæl ham/hende, at han/hun allerede er elsket og vis ham/hende, at Guds kærlighed er en gave, der skal gives videre til andre mennesker. Det er den opgave, som vil give N.N. allermest mening i livet.

I faddere har sammen med forældrene fået et stort ansvar. Bed for N.N. og hjælp ham/hende med at forstå, hvad Guds rige er. Hjælp ham/hende, så han/hun kan vokse op i tro, håb og kærlighed. Tag ham/hende med i kirke. Her er der læ for verdens vinde.

2.
Kære forældre.

I har båret jeres barn ind i kirken for at give ham/hende dåben som det grundlag, han/hun kan bygge sit liv på. Gud har velsignet ham/hende og kaldt på ham/hende, så han/hun kan leve et liv som hans elskede barn. I forældre skal fortælle ham/hende om dagen i dag, så han/hun forstår, at døren til det himmelske står på vid gab. 

Kære faddere.

I var med, da NN blev døbt. Følg ham/hende videre i livet og hjælp ham/hende med at forstå, hvem Gud er, og hvad han vil, at vi skal gøre. Træd i hans/hendes forældres sted, hvis der er brug for det. Stå sammen om ham/hende og han/hans familie og beskyt dem, så godt I kan. Lev i verden og sammen med hinanden i tro, håb og kærlighed.

3.
Kære forældre og faddere til NN.
Tillykke med NNs dåb.
Hvad vil fremtiden bringe for hende/ham?
Det ved vi ikke, men vi ved,
at vi i vores hjerte bærer håbet og bønnen om alt godt.
Håbet om lys og glæde i hans/hendes liv,
bønnen om kærlighed og fællesskab, at han/hun altid må vide,
at livet er stort og underfuldt og at Gud er med i det.
Vi er skabt til at leve i kærlighed.
Må Gud hjælpe jer forældre, gudmor/far og faddere med at folde kærligheden ud,
så NN aldrig tvivler på, at han/hun er elsket.


TALE TIL DEN DØBTE OG TIL VIDNER

NN, du er nu blevet døbt, og du og alle omkring dig har hørt, at du er Guds barn.
Guds ubetingede kærlighed betyder, at du altid allerede er elsket, og derfor er du sat fri til at tage vare på andres liv. Du har fået en retning i dit liv.

I, der er NN’s vidner skal hjælpe ham/hende med at forstå, hvad det betyder, at han/hun er blevet døbt. Vær hans/hendes gode samtalepartnere om Gud og menneske, himmel og jord, ondt og godt. Vær der for NN i hans/hendes liv, ligesom Gud har lovet at være der for ham/hende.

Følgende led bør autoriseres:

Lovprisning

Læsning: Matthæus 28,18-20

Korstegnelse

Fælles trosbekendelse og kort tilspørgsel

Dåbshandling og forbøn

Fadervor