Erfagruppe for kirkeværger

Kirkeværgens opgave er at tage sig af kirkens bygninger- såvel tilsyn som løbende vedligehold.

Erfa-gruppen mødes 3- 4 gange om året, ofte på skift i kirkerne og udveksler erfaringer med aktuelle emner, fx vedligehold af bygningerne eller større istandsættelsesarbejder i sognene.

På møderne er der mulighed for at gennemgå de regler, arbejdet med kirkens bygninger er underlagt og vi ser på byggeprocessen: fra ide til endelige projekt, herunder hvordan et projekt knyttes til kirkens budget.

Menighedsrådene i Frederiksberg provsti har fælles anlægspulje. Det betyder at midlerne administreres fra provstikontoret. Samarbejdet er sat i gang af menighedsrådene og provstiudvalg med ønske om bedre og mere fleksibel forvaltning af anlægsmidlerne. Læs mere om samarbejdet her

På erfa- møderne samles op på igangværende projekter..

Læs mere: Bekendtgørelse af lov om folkekirkens bygninger og kirkegårde

Link til synsprotokol (masterudgave)